Hem / Home

The fourth book of SUMMER CAMP Dirty will be about Adrian, that he has suffered difficult events at the home that he comes from, before the camp. And Amir will be his salvation.
    Love fight is renamed Dirty.
    It feels appropriate to write this book during the summer holidays, with an ongoing process, and with a publication of the book hopefully in September.
    The next book may be called Restoration.


Take care of you / Roy Panen


Fjärde boken av SOMMARKOLLO Smutsig kommer att handla om Adrian, att han har genomlidit svåra händelser på hemmet som han kommer ifrån, innan kollot. Och Amir blir hans räddning.
    Kärleksfajt döps om till Smutsig.
    Det känns passande att skriva denna bok under sommarlovet, med en pågående process, och med en utgivning av boken förhoppningsvis i september.
    Nästa bok kommer kanske få heta Upprättelse.


Ta hand om dej / Roy Panen

AMIR Pretend Big Brother (9-12 years) (english) is available now, in book libraries and in e-commerce. 445 pages.

AMIR Pretend Big Brother (9-12 år) (english) finns ute nu, på boiblioteken och i e-handeln. 445 sidor.

Information

English / Swedish


I end with sample reading and sample listening. They are no longer needed.

    But I continue to show ongoing work, half the book, here on the website. I will remove this when the book is finished and has been published.


Warm greetings / Roy Panen


Jag slutar med provläsning och provlyssning. De behövs inte mer.

    Men jag fortsätter att visa pågående arbete, halva boken, här på hemsidan. Detta tar jag bort när boken är färdig och blivit publicerad.


Varma hälsninbgar / Roy Panen


I'm so easy to write and it's a lot of fun. The book Pretend Big Brother will be very long, because I create new things all the time. With this, I will have to divide Pretend Big Brother into maybe three books. And maybe they will be called Bike, Police and Friends.

Jag har så lätt för att skriva och det är mycket kul. Boken Låtsasstorebror kommer att bli mycket lång, eftersom jag skapar nytt hela tiden. Med detta kommer jag att behöva dela upp Låtsasstorebror i kanske tre böcker. Och kanske får de heta  Hoj, Polis och Vänner.


For a long time I have been thinking about turning the book Pretend Big Brother into a tougher version, for the age of 9-15 years. And now I'm on my way. It will be a bit of an experiment. But very fun.

Under en längre tid har jag tänkt på att göra om boken Låtsasstorebror till en tuffare version, för åldern 9-15 år. Och nu är jag på gång. Det blir lite av ett experiment. Men väldigt kul.


Now I want to make my books even more accessible. I have lowered the price very much on all my 44 publications, books, and I have the same price on all.

I also have a promotion, with a 20% discount in e-commerce. It is from 2021-05-08 to 2021-08-31. Book price under SEK 20.

Five books for under a hundred.

Unfortunately, it takes a couple of days before the price shows up in e-commerce.

Have patience.

Adlibris.com 19 kr

Have a good day / Roy Panen

Nu vill jag göra mina böcker ännu mer tillgängliga. Jag har sänkt priset väldigt mycket på alla mina 44 publiceringar, böcker, och jag har samma pris på alla.

Jag har också en kampanj, med 20 % rabatt i e-handeln. Den pågår över sommaren, från 2021-05-08 till 2021-08-31. Bokpris under 20 kr.

Fem böcker för under en hundring.

Tyvärr tar det ett par dagar innan priset visar sig i e-handeln.

Ha tålamod.

Adlibris.com 19 kr

Ha en bra dag / Roy Panen


SOMMARKOLLO Förlåt!!! finns ute nu.

SUMMER CAMP Sorry!!! is out now.


PDF-file

Now it will

be love,

heavenly

love.

More translation will come later.

Mer översättning kommer senare.

Nästa bok kommer att heta SOMMAROLLO KärleksFajt, då det blir en kraftmätning mellan Adrian och Amir med mycket lek och skoj.

The next book will be called SUMMER CAMP Love Fight, as it will be a showdown between Adrian and Amir with a lot of play and fun.Now Amir is also on Instagram.

Nu finns Amir också på Instagram.

https://www.instagram.com/roy_panen_books

Nu finns SOMMARKOLLO Tjockis! (9-15 år) 162 sidor, stor text, ute på biblioteken och i e-handeln.


Amir och alla hans kompisar kommer finnas med på kollot, plus en ny kille, Viktor, tio år, som är svårt traumatiserad och behöver inte bara nya kompisar. Han behöver en låtsasstorebror också.


Och han blir kär i Amir på kollot. Amir som nu är fjorton år, fem år äldre än i Amirböckerna. En underbar vänskap startar.


Böckerna kommer bli korta, som mycket kort text i Amirböckerna. Tjockis! är på ca 160 sidor med stor text.Now there is SUMMER CAMP Fatso! (9-15 years) 164 pages, large text, out in libraries and in e-commerce.


Amir and all his friends will be on the camp, plus a new guy, Viktor, ten years old, who is severely traumatized and does not just need new friends. He needs a pretend big brother too.


And he falls in love with Amir at the camp. Amir who is now fourteen years old, five years older than in the Amir books. A wonderful friendship begins.


The books will be short, like very short text in the Amir books. Fatso! is about 160 pages with large text.Framtida planer (unga vuxna) / Future Plans (young adults)
Bok sex handlar om föräldrarnas svek, och med alla ledsamheter.

Book six is about the parents' betrayal, and with all the sadness.


Test read part 1 of NEW LIGHT Cancer (book 4) Book 3 I am waiting with.

Provläs del 1 av NYTT LJUS Cancer (bok 4) Bok 3 väntar jag med.


IMPORTANT! / VIKTIGT!


The AMIRr books are written for children 9-12 years.

AMIR-böckerna är skrivna för barn 9-12 år.


The books SUMMER CAMP are written for children and young people 9-15 years.

Böckerna SOMMARKOLLO är skrivna för barn och ungdomar

9-15 år.


Want to Be with You and NEW LIGHT are written for

young adults 18-25 years.

Vill va me dej och NYTT LJUS är skrivna för

unga vuxna 18-25 år.My books for young adults (Want to Be with You 1-7 and New Light 1 and 2) have a dark and frightening content and are unsuitable for children to read.

For children, I recommend the Amir books 2, 3, and 8. They are also of dark and frightening content, but adapted for children.

Greetings / Roy Panen

Mina böcker för unga vuxna (Vill va me dej 1-7 och Nytt ljus 1 och 2) har ett mörkt och skrämmande innehåll och är olämpliga för barn att läsa.

För barn rekommenderar jag Amir-böckerna 2, 3 och 8. De är också av mörkt och skrämmande innehåll, fast anpassat för barn.

Hälsningar / Roy PanenBok 3

Om ledsamhetermed sonen.

Book 3

About sadness with

the son.

Bok 4

Om livets upp-

och nedgångar, självbiografi.

Book 4

About the ups and downs of life, autobiography.

Bok 5

Om tacksamhet och glädje över

att ha överlevt cancer.

Book 5

About gratitude and

joy over to have survived cancer.