Translation - Översättning

VÄlkommen till / Welcome to panen.se

Roy Panen

Dear readers! / Bästa läsare!


It's fun to translate. And I do my best. But if you find any less well translated text, please let me know. Send a message to roy@panen.se.

Det är roligt att översätta. Och jag gör mitt bästa. Men om du finner någon mindre bra översatt text, kan du väl låta mig få veta. Skicka ditt meddelande till roy@panen.se.


I wish the whole world could read about Amir. And Amir wants to be everyone's friend.

Jag önskar att hela världen kunde läsa om Amir. Och Amir vill vara allas kompis.


Hope you enjoy reading about Amir.

Hoppas du tycker om att läsa om Amir.


The three Amir books that I have written are very different from each other, at the same time they belong together.

De tre Amirböcker som jag har skrivit är mycket olika varandra, samtidigt som de hör ihop.


May all love shine on you. Må all kärlek lysa över dig.


Best regards / Bästa hälsningar

Roy PanenAbout translation / Om översättning


If you are proficient in any language and want to help me translate, you are very welcome.

Är du duktig på något språk och vill hjälpa mig att översätta, är du mycket välkommen.


It is difficult to find readers and it is difficult to make money from book publishing.

Det är svårt att finna läsare och det är svårt att tjäna pengar på bokutgivning


But if you do it for the sake of democracy, so that as many children as possible can access the books, it is well worth every drop of sweat, blood and tears.

Men om man gör det för demokratins sak, för att så många barn som möjligt ska kunna ta del av böckerna, så är det väl värt varenda droppe svett, blod och tårar.


But you can do all the work non-profit, in order to be able to please someone else, and you invest in the future.

Men man kan göra allt arbete ideellt, för att kanske kunna glädja någon annan, och man investerar i framtiden.


I have been doing this for four and a half years, and have not yet become rich. But I am passionate about what I do, and I never tire. For every new reader - it becomes a big high five.

Jag har hållit på i fyra och ett halvt år, och har ännu inte blivit rik. Men jag brinner för det jag gör, och jag tröttnar aldrig. För varje ny läsare - blir det en stor high five.


My idea of ​​making a lot of versions of the Amir books is to reach as many children as possible. The greater accessibility - the more readers.

Min tanke med att göra en massa versioner av Amirböckerna är att kunna nå ut till så många barn som möjligt. Ju större tillgänglighet - ju fler läsare.


I think the Amir books can easily be added to ten pieces. But it takes a tremendous amount of time to write them. It would be much easier if I could work with them full time. And maybe I'll be there soon?

Jag tror att Amirböckerna lätt kan bli tio stycken. Men det tar enorm tid att skriva dem. Det vore mycket enklare om jag kunde arbeta med dem på heltid. Och kanske är jag där snart?


Do you want to help me, and any children who want to read, to translate the Amir books into another language: Spanish, German, French, Russian ..., you are very welcome. All languages, regardless of size, are important.

Vill du hjälpa mig, och alla barn som vill läsa, att översätta Amirböckerna till ett annat språk: spanska, tyska, franska, ryska ..., så är du mycket välkommen. Alla språk, oavsett storlek, är viktiga.


Revenue that comes from Amirbooks in English and Swedish, I would like to share with you, the little that will be.

Intäkter som blir från Amirböcker på engelska och svenska, vill jag gärna dela med mig av till dig, det lilla som blir.


Through the distributor I use, e-books reach out across the world, through a variety of channels.

Genom distributören som jag använder når e-böcker ut över hela världen, genom en mängd olika kanaler.


Do you want to help me translate, then everything can go through Roy Panen Book Publishing. How we then do with taxable expenses we can then solve when it becomes relevant.
Vill du hjälpa mig att översätta, så kan allt gå genom Roy Panen Bokförlag. Hur vi sedan gör med skattepliktiga utgifter kan vi lösa då när det bli aktuellt.


Everything I do is of course 100 % serious, which I expect you to be.
Allt som jag gör är så klart 100 % seriöst, vilket jag förutser att du är med.


If you are wondering anything about this with translation, please e-mail me at roy@panen.se

Undrar du över något kring detta med översättning, så mejla gärna mig på roy@panen.se


Have a nice day

Ha det gott


Roy Panen